ஓ…….எனதருமை
அறுபத்தேழுகளே!
நீங்கள் இன்னமும்
இளைஞர்களே…..
உங்களுக்குத் தெரியுமா,
இளமைக்கும் முதுமைக்கும்
எது எல்லைக்கோடு?
Continues here… Page 1
50 ஐத் தொட்ட 67