துயர் பகிர்வோம்.

Thipam

திரு . மகாதேவா(யா/இடைக்காடு மகாவித்தியாலயத்தின் ஓய்வு பெற்ற ஆங்கில ஆசிரியர்)அவர்கள் (08.10.2015) அன்று காலமானார்
மேல் விபரங்கள் பின்பு வெளியிடப்படும்
அன்னாரின் குடும்பத்தின் துயரில் இடைக்காடு பழைய மாணவர் சங்கமும் இணைந்து கொள்கின்றது.
தகவல் :
திரிகரன் அமுதலிஙகம்