அமரர். திரு. சிவஞானசுந்தரம்

என் நினைவுப்பதிவிலிருந்து…

 
அந்த நினைவுகள் என் மனதிலும் சுவடுகளாய் கூட இல்லாமல் முற்றிலும் அழிந்து போவதற்கு முன் ஒரு பிரதி எடுக்கும் ஒரு சிறிய முயற்சியே .இன்றைய தலைமுறையினருக்கு அனுபவ பகிர்வு போன்று இது அமைந்துள்ளது.

ந. குமார். லண்டன்

“Life is like a journey where you meet people on the way… some come near and some may not, but never be emotionally involved, you never know when you have to walk alone…”

– Idaikkaduweb Committee

என் நினைவுப்பதிவிலிருந்து-N.Uthayakumar(U.K)