வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த ஒரு மனிதர்

வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் நூறு வயதுவரை வாழ்வது பெரிய விடயமல்ல. வாழும் காலத்தில் எப்படி வாழ்ந்தோம், என்ன செய்தோம் என்பதே பெரிய விடயம். அந்த வகையில் எம்மூரில் பிறந்து பல கஸ்டத்தின் மத்தியிலும்

More Details...