இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்கம் கனடா – நிவாக சபைக் கூட்டம்

இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்கம், கனடா – நிர்வாக சபைக் கூட்டம் மேற்படி சங்கத்தின் இவ்வாண்டு நடவடிக்கைகளான கோடைகால ஒன்றுகூடல் மற்றும் பிறவிடயங்களையும் பற்றி ஆராய்வதற்கான  நிர்வாக சபையின் கூட்டத்தை 01. 06 2014 ஞாயிறன்று

More Details...