25/12/2013 இல் நடைபெற உள்ள குளிர்கால ஒன்று கூடல் மற்றும் இத்தி மலர் வெளியீட்டை சிறப்புற நடத்துமுகமாக DOOR PRIZES அளிக்க

விரும்புவோர் திரு. மூர்த்தி அவர்களிடம் தொடர்பு கொள்ளவும் –  (416) 292 – 2453