இன்று நடைபெற்ற வருடாந்த பொதுக் கூட்டத்தில் சென்ற நிர்வாகக் குழுவினரின் செயற்பாடுகள் பற்றிய குறை நிறைகள் விரிவான வாத பிரதிவாதங்களுக்கு உட்பட்டு அதற்குரிய தெளிவாடல்கள் வழங்கப்பட்ட பின்னர், 2014ம் ஆண்டுக்குரிய புதிய நிர்வாகசபை தெரிவு செய்யப்பட்டது.

2014 Committee