இதோ மலர்கிறது  இடைக்காடு ம. வி. பழைய மாணவர் சங்கம் – கனடா வின் “இத்தி மலர்”

 

குயிலினிது யாழினிது கொம்புத்தேன் மிக இனிது

கல்லாலும் புதராலும் பல காலம் கறைபடிந்த

பொல்லாத இடைக்காட்டுப் புறநிலத்தில் புதுமையதாய்

பல்லாரும் பலகலைகள் பயின்றின்று பயன்பெறவே

வல்லார்செய் கலைக்கூட இத்திமலர் துலங்குகிறதே.