போட்டா போட்டி

அன்றொரு காலம்

சனம் என்றால் சனம்

ஒவ்வொரு வீட்டிலும்

எட்டுப் பத்து

பாடசாலையில் இடம் பிடிக்க

போட்டா போட்டி

பின்னர்

சண்டையும் வந்தது

சனமும் அழிந்தது

பாடசாலையும்

கதிரை மேசையும்

தேடுவாரின்றி

வெறிச்சோடிக் கிடக்கிறது

அப்போது

படிக்க இடமில்லை

இப்போது

படிக்க ஆளில்லை

இங்கே வா, இங்கே வா என்று

இப்போது

பாடசாலைக்கிடையேதான்

போட்டா போட்டி

பொன் கந்தவேல்

01.5.2016