வாழ்வோம் .. வாழவிடுவோம்

இது அவசர உலகம். உடனே பலன் கிடைக்கவேண்டும். அதன் பின் விளைவுகளை எவருமே சிந்திப்பதில்லை. எப்போதெல்லாம்  மனிதன் இயற்கையை அனுசரித்து வாழ்ந்தானோ அப்போதெல்லாம்  அவன் வாழ்வு அமைதியாக இருந்தது. இயற்கையை எப்போது மனிதன் சுரண்டிப்பார்க்க

More Details...

சிக்கனம்

சிந்திப்போம்…. சிரிப்போம்… சிக்கனம் பணம்…..இன்றைய உலகில் எம்மை வாழவைக்கும் உயிரில்லாத, ஒரு உயிருள்ள ஜீவன். கவலையில்லாமல், மகிழ்ச்சியாக, நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு, அயலவர்கள், மனைவிமக்கள், உறவினர், ஊரவர் எம்மை மதிப்பதற்கு, சமூகத்தில் ஓர் அந்தஸ்து கிடைப்பதற்கு, 

More Details...