நிலப்படம்

இடைக்காடு புவியியல் அமைவிடம்:

 

World Map

உலக வரைபடத்தில் ஆசியாக்கண்டத்தில் அமைந்துள்ளது

Latitude: 9.7833

Longitude: 80.1167

Altitude (feet): 3

Lat (DMS): 9° 46′ 60N

Long (DMS): 80° 7′ 0E

Altitude (meters): 0

Time Zone (est): UTC+6DT

Asia Map

ஆசியாக்கண்டத்தில் இந்தியாவிற்கு அண்மையில் இந்து சமுத்திரத்தில் இலங்கை அமைந்துள்ளது

Sri Lanka Map

இலங்கையின் வடபகுதியில் யாழ்பாணம் அமைந்துள்ளது

Jaffna Map

யாழ்ப்பாணம்: யாழ்பாணத்தின் வடபகுதியில் இடைக்காடு அமைந்துள்ளது

இடைக்காடு மாதிரி வரைபடம

இடைக்காடு மாதிரி வரைபடம