திருமதி வேலாயுதம் சிவேஸ்வரி (ராசமணி)

துயர்பகிர்வோம் உதிப்பு 21.01.1945     உதிர்வு 10.06.2014 இடைக்காட்டைப்  பிறப்பிடமாகவும் (மூளியவளவு) சிறுப்பிட்டியை வதிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி  வேலாயுதம் சிவேஸ்வரி (ராசமணி) 10..6.2014 அன்று சிறுப்பிட்டியில் காலமானார்.அன்னார் காலம் சென்ற திரு திருமதி முருகுப்பிள்ளை பொன்னம்மா

More Details...