இடைக்காடு கலைமகள் சனசமூகநிலையம்

2015_Scan1  இடைக்காடு கலைமகள் சனசமூகநிலையம் கடிதம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இடைக்காடு கலைமகள் சனசமூகநிலையம் – சேவைகளும் செயற்பாடுகளும் கடந்தகாலத்தில் எமதுநாட்டின் அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக பல தடங்கல்களை எதிர்நோக்கியிருந்த எமது கலைமகள் சனசமூகநிலையம் அண்மையில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட

More Details...