கேட் “” காது “” கள்

ஒருகாதால் வாங்கி மறு காதால் விட வேண்டிய சங்கதிகள் பலவும் எம்மைச் சுற்றி உள்ளன, ” முதுகின் பின்னால் எழும் விமர்சனங்களில்” அதிகமானவை அத்தகையனவே! பெரும்பாலும் முகத்துதிக்கு மயங்குபவர் தமது முகத்திற்கு முன்னால் காட்டமான

More Details...

பசித்தவ(ரி)ன் பழங்கணக்கு வாழ்ந்து கெட்டவர் வரிசைக்கு வந்து விட்டவர், பழைய கதைகள் பலவற்றைத தம்முள்ளே பரிமாறிக்கொள்வதில் பெரிதும் சுகங்காண்பர். அநேகமாக அந்திம காலத்தை அண்மித்துக் கொண்டிருப்பவர் தாம் இவ்விதமாகவும் ஆறுதலைத் தேடிக்கொள்வர். தமது சமகால

More Details...

சிக்கனம்

சிந்திப்போம்…. சிந்திப்போம் சிக்கனம் பணம்…..இன்றைய உலகில் எம்மை வாழவைக்கும் உயிரில்லாத, ஒரு உயிருள்ள ஜீவன். கவலையில்லாமல், மகிழ்ச்சியாக, நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு, அயலவர்கள், மனைவிமக்கள், உறவிர், ஊரவர் எம்மை மதிப்பதற்கு, சமூகத்தில் ஓர் அந்தஸ்து கிடைப்பதற்கு, 

More Details...