கனடா- மாரிகால ஒன்றுகூடல்- 2015

இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்கம், கனடா- மாரிகால ஒன்றுகூடல்- 2015 11.10.2015 அன்று கூடிய இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்கம் கனடாவின் நிர்வாகசபைக் கூட்டத்தில் மேற்கொண்ட தீர்மானத்திற்கிணங்க, வழமைபோல் இவ்வாண்டும் 25.12.2015 அன்று மாரிகால ஒன்றுகூடலை நடாத்துவதென்றும்

More Details...

IMV Scholarship Results

Qualified for the grade 5 scholarship examinations held in 2015 from J/Idaikkadu M.V. The cut out marks is 153. 1. Vettivelu Saranjah (166, Idaikkadu) 2.

More Details...

இலங்கையின் அதியுயர் நிர்வாக

இலங்கை கடல்கடந்த நிர்வாக சேவைக்கு தெரிவு (SRILANKA OVERSEAS SERVICE – SLOS GRADE – III) இலங்கையின் அதியுயர் நிர்வாக சேவையான “இலங்கை கடல்கடந்த நிர்வாக சேவைக்கு” எமது கிராமத்தைச் சேர்ந்த திரு

More Details...

இடைக்காடு மகா வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்கம் -கனடா

இடைக்காடு மகா வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்கம் -கனடா நிர்வாகசபைக்கூட்டம் மேற்படி எமது சங்கத்தின் நிர்வாகசபைக்கூட்டம், இவ்வாண்டுக்கான மாரிகால ஒன்றுகூடல் பற்றியும் வேறுபல விடயங்கள் பற்றியும் கலந்துரையாடு வதற்காக கூடுவதெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. காலம் :

More Details...