இப் பதிவானது அழகிய இடைக்காடு என்ற தளத்தில் இருந்து, ஆங்கில மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு காலத்தின் தேவையும் இன்றைய சூழ்நிலையும் கருத்தில் கொண்டு இதை பதிவு செய்கின்றோம். நன்றி. அழகிய இடைக்காடு முகநூல் குழுவினருக்கு.

Our village development is service attitude! Too much hard work! Village progress in moments when planned agriculture, pedestrian farming, manpower (gardening assistants) reducing or avoiding, excellence in education. It will last ! The reality is that the village community face reaches a bright happy state when such a rapid development takes place, the entire village will glow into a beautiful and special village! In that way, they are Malavalu Thambu in the past! Mr. Samangalatti Kandasamy! Vadivel will not have any help to release the family members. They will sell the sheep as a sheep bar (farm) which has the human strength of the family members with the human strength of their family members and give the damaged sheep for the agricultural lands Earned a significant income from their (children & adult goats) and the income was with them total harmless! Because no external helpers manpower is included to work here! So when doing agricultural activity or anything else Manpower can reap the benefits of cultivating by choosing family members or manpower extra unwanted crops! IN that way, a government servant who established himself in our village through marriage from outside, has used crops like cashew nuts, flags, sunflower, meat drumsticks, drum stickers, etc. It is his effort and passion that the maturity of cultivating and taking agricultural activities by avoiding money wastage for human strength. It is a beautiful truth that by uplifting more will make our village beauty stronger! Beauty is that you can always see beauty even in the farming which is done with quality and efficiently! Picture Credits to N. Kumar ( Thank you )