திரு முருகையா சிவலிங்கம் இன்று 21/04/ 2023 Swissல் உள்ள Basel என்ற நகரத்தில் ஆழா துயரில் ஆர்த்தி விட்டு இவ்வுலகை விட்டு நீர்த்தார். அவருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். மேலதிக விவரம் பின்னர் அறிய தரப்படும்.